บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.