บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Participatory waste management using community based