บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไก่ไข่พันธุ์ HIXEC BROWN ในพื้นที่การจัดการเรียนการสอนสำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Effects of Environmental Factors on Growth and Yield of HIXEC BROWN Hens in the Field of Instructional Management Uttaradit Rajabhat University