บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Design of reinforced earthquake reinforced concrete buildings for risk areas in northern Thailand.