บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์จากสารสีธรรมชาติ

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Development of natural color-based packaging.