บทคัดย่อ (ABSTRACT)

รูปแบบการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Forms of integrating mission, relationship, university and society. Uttaradit Rajabhat University