บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Kinect patient prototype development project for patients unable to move from bed to bed.