บทคัดย่อ (ABSTRACT)

คุณภาพการดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางและรุนแรงไปยังศูนย์อุบัติเหตุโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไทย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

-