บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของหลายกลยุทธ์ต่อการปฏิบัติการป้องกันและ อุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือพยาบาลห้องคลอดจำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการให้ความรู้ คู่มือการปฏิบัติการป้องกันเลือดและสารคัดหลั่ง ในห้องคลอด โปสเตอร์เตือน แบบให้ข้อมูลย้อนกลับ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการสังเกต และแบบบันทึกการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบบันทึกการสังเกตเท่ากับ .84 และค่าความเชื่อมั่นของการสังเกตเท่ากับ 1.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการใช้หลายกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการสัมผัสเลือดและ สารคัดหลั่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.60 เป็นร้อยละ 96.80 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และไม่พบอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้หลายกลยุทธ์ช่วยให้พยาบาลห้องคลอดมีการปฏิบัติในการป้องกัน การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งถูกต้องเพิ่มขึ้นและสามารถลดอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในห้องคลอด