บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบที่รุนแรง การวิจัยเชิง ทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุม พฤติกรรม และความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งศึกษาปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 93 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตาม เนื้อหาเท่ากับ 0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุม พฤติกรรม และความตั้งใจปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคที่ดี และมีเพียงการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม เท่านั้นที่สามารถทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 25.60 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอผู้ป่วย หรือ หน่วยงานด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ควรสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคต่อไป