บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? และ/หรือมู-พลัส? ในอาหารต่อสมรรถผลิตในลูกสุกรหย่านม

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Abstract: One hundred and forty-four 21 days of age crossbred weaning piglets (Landrace-Yorkshire x Duroc) were used to evaluation the efficacy of supplementing herbal mixture Herbatob-Mix? (HBM) at 0.05% or incombination with herbal mixture Mu-Plus? (MP) at 0.10% in weaning piglets aged 21-35 days. Each group of testing having 4 replications (2 replications for males and 2 replications for females) of 12 piglets. Supplementation of HBM or in combination with MP showed improvement in growth performance but not significantly (P>0.05) exception for uniformity of body weight at termination showed significant (Pweight at termination 10.42 and 4.17% and showed higher net profit return with economic benefit increase 15.92 and 13.02 baht / head. When fed with HBM and HBM+MP compared with the control no added group. Key words: Herbal mixture, antibiotics, weaning piglets, growth performance, economic benefit