บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? ) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของ แม่สุกร และลูกสุกร

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
Abstract: Thirty crossbred sows (Yorkshire x Landrace) at their second pregnancy were used to investigate the effect of herbal mixture (Herbatob-Mix? ) at levels of 0.05% in gestation and 0.10% in lactation diets. Sows were divided into 3 groups. Group 1 = control group, group 2 = added herbal mixture at 16 days of gestation period until lactation period at 21 days and group 3 = added herbal mixture at 84 days of gestation period in which the supplementation levels similars as group 2. Inclusion herbal mixture in 16 days of gestation period until 21 days of lactation period showed evidence of improvement in both sow and piglets performance by showing increasing (P0.05) which can be related to the overall sows to return from weaning to service faster. Feeding Herbatob-Mix? at 16 days of gestation period showed evidence of improvement in both sows and piglets better than feeding herbal mixture at 84 days of gestation. Key words: piglets, herbal mixture, productive performance