บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.