บทคัดย่อ (ABSTRACT)

Development of Functional Food Products from Dietary Fiber of Fruit By-products from Food Processing Industry

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากเส้นใยอาหารของเปลือกผลไม้เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร