บทคัดย่อ (ABSTRACT)

Biodiversiry of honey bee pollens in Thialand and development of bee pollens derived product as dietary supplements for medical and commercial applications

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
ความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทยและการแปรรูปเกสรผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ ทั้งเชิงการแพทย์และเชิงพาณิชย์