บทคัดย่อ (ABSTRACT)

Enchantment of Bioactive Components in Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Using Osmotic Treatment with Fermented Tea (Miang) liquid and Food Application.

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การเพิ่มสารสำคัญในโสมเกาหลี (Panax ginseng C.A. Meyer) โดยใช้วิธีออสโมซิสร่วมกับน้ำหมักเมี่ยง: การประยุกต์ในอาหาร