บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำสำหรับผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวก่ำโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับโภชนาการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและความงามให้ผู้สูงอายุมีชีวติยืนยาวขึ้นและดูอ่อนวัยขึ้นด้วยการใช้ความรู้ด้าน Health and Beauty มาต่อยอดงาน