บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก