บทคัดย่อ (ABSTRACT)

Development of Passion Fruit Jam Using Passion Fruit Rind

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การพัฒนาแยมเสาวรสโดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส