บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง