บทคัดย่อ (ABSTRACT)

กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด