บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2)

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ โดยการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของอุปกรณ์ ในอาสาสมัครที่มีอายุอยู่ในช่วง 40-93 ปี จำนวน 42 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 22 คน และผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์มีค่าความเชื่อมั่นของค่าแรงสูงสุดในการลุกขึ้นยืนในการวัดซ้ำอยู่ในระดับสูงมากทั้ง plate 1 และ plate 2 (ICC (3,1) = 0.945 และ 0.978 ตามลำดับ, p<0.000) ในผู้สูงอายุ แต่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พบว่า ค่าแรงสูงสุดในการลุกขึ้นยืนมีความเชื่อมั่นในการวัดซ้ำอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (ICC (3,1) = 0.872 ที่ plate 1 และ 0.968 ที่ plate 2, p<0.000) สำหรับความเชื่อมั่นของศูนย์กลางแรงกดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ทั้งในผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ดังนั้นสรุปได้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้วัดแรงในกิจกรรมการลุกขึ้นยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามความน่าเชื่อถือในการวัดจุดศูนย์กลางแรงกดอยู่ในระดับสูงถึงปานกลาง ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของการวัดการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์กลางแรงกดใต้ฝ่าเท้า