บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำไส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำไส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร