บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล และ
วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้
ของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เชิงโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคไบโอดีเซลจำนวนทั้งสิ้น 303 ราย ซึ่งแบ่งเป็นรายจังหวัดๆ ละ
101 ราย และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
การวิเคราะห์การถดถอยที่เสมือนว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคไบโอดีเซลมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซลในระดับสูง ปัจจัยกำหนดทัศนคติของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ของไบโอดีเซล ได้แก่ ระดับการศึกษา ความพึงพอใจจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของไบโอดีเซล ความพึงพอใจ
จากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของไบโอดีเซล และระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล
ขณะที่ปัจจัยกำหนดทัศนคติของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านราคาของไบโอดีเซล ได้แก่ ความพึงพอใจจาก
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของไบโอดีเซล ความพึงพอใจจากปัจจัยด้านราคาของไบโอดีเซล และระดับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล ในส่วนปัจจัยกำหนดทัศนคติของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายของไบโอดีเซล ได้แก่ ความพึงพอใจจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของไบโอดีเซล ความพึงพอใจ
จากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของไบโอดีเซล ความถี่ในการเติมไบโอดีเซล ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
ไบโอดีเซล และระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล สำหรับปัจจัยกำหนดทัศนคติของ

ผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของไบโอดีเซล ได้แก่ ความพึงพอใจจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ของไบโอดีเซล ความพึงพอใจจากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของไบโอดีเซล ความพึงพอใจจาก
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของไบโอดีเซล ค่าใช้จ่ายในการบริโภคไบโอดีเซล และระดับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล