บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้าสำหรับการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเคจาก Monascas purpureus

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้า ได้แก่ ผลพลอยได้พาสต้าข้าวหอมมะลิ ผลพลอยได้พาสต้าข้าวกล้องหอมมะลิ ผลพลอยได้ข้าวหอมมะลิแดง ผลพลอยได้พาสต้าข้าวหอมนิล และผลพลอยได้พาสต้าข้าวผสม ต่อการเจริญและการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเค จาก Monascus purpureus TISTR 3629 ด้วยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง พบว่าชนิดของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้ามีผลกระทบต่อการเจริญและการผลิตรงควัตถุ และโมนาโคลินเค จากรา Monascus อย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเค สูงสุด เท่ากับ 880.35 OD units/g substrate dry weight และ 117.69 mg/kg ตามลำดับ เมื่อเพาะเลี้ยง Monascus บนผลพลอยได้พาสต้าข้าวหอมมะลิ