บทคัดย่อ (ABSTRACT)

อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

-