บทคัดย่อ (ABSTRACT)

สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพารา ในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

งานวิจัยเชิงสำรวจเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐสังคมและการผลิตยางพาราของเกษตรกรรวมถึงศึกษาสิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทำการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่นาจำนวน 108 ครัวเรือน ซึ่งทำการสุ่มแบบง่ายและเลือกแบบเจาะจงการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54 ปี ยางพาราที่ปลูกเป็นพันธุ์ RRIM 600 มีระยะปลูก 7×3 เมตร และใช้ระบบกรีด 3 วัน เว้น 1 วัน ผลผลิตเนื้อยางแห้งของเกษตรกรมีความแตกต่างกันตามอายุของต้นยางพารา ระบบกรีดยางพารา และการปลูกพืชแซมยางพารา สิ่งจูงใจสำคัญต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นาของเกษตรกร คือ พื้นที่รอบข้างมีการปลูกยางพารา ราคายางพารา และความมั่นคงทางรายได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการกำหนดแผนพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมต่อไป