แสดงความคิดเห็น (Comment)

Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac

  • ชื่อผลงานวิจัย : Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่