แสดงความคิดเห็น (Comment)

A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen

  • ชื่อผลงานวิจัย : A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่