แสดงความคิดเห็น (Comment)

A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMERโ€™S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGR

  • ชื่อผลงานวิจัย : A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMERโ€™S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGR
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMERโ€™S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGR
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่