แสดงความคิดเห็น (Comment)

การหาค่าเหมาะที่สุดของการผลิตไฮโดรเจนแบบใช้ความร้อนพร้อมกันและการลดซีโอดีจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกากตะกอนที่อุดมด้วยเทอร์โมไนน์

  • ชื่อผลงานวิจัย : การหาค่าเหมาะที่สุดของการผลิตไฮโดรเจนแบบใช้ความร้อนพร้อมกันและการลดซีโอดีจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกากตะกอนที่อุดมด้วยเทอร์โมไนน์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of Simultaneous Thermophilic Fermentative Hydrogen Production and COD Reduction from Palm Oil Mill Effluent by Thermoanaerobacterium-rich Sludge
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ