แสดงความคิดเห็น (Comment)

Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue

  • ชื่อผลงานวิจัย : Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา