แสดงความคิดเห็น (Comment)

Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA

  • ชื่อผลงานวิจัย : Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา