แสดงความคิดเห็น (Comment)

Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization

  • ชื่อผลงานวิจัย : Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. แดง แซ่เบ๊
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา