แสดงความคิดเห็น (Comment)

Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice

  • ชื่อผลงานวิจัย : Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา