แสดงความคิดเห็น (Comment)

การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของฮีโมไซยานินและการโคลนยีนฮีโมไซยานินของกุ้งแชบ๊วย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของฮีโมไซยานินและการโคลนยีนฮีโมไซยานินของกุ้งแชบ๊วย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Purification and characterization of Hemocyanin and Cloning of Hemocyanin Gene of Banana Shrimp(Penaeus merguiensis).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์