แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Pre-Treatment and Hot Air Drying on Properties of Garcinia (Garcinia atroviedis)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์