แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการหลายมิติด้านฝากครรภ์ การคลอด และ การบริการสุขภาพเพศ (10 กิจกรรม) บนระบบคลินิกแบบเสมือนจริง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Research to develop the model of Multidimensional Academic Activities for Antenatal health care, labor and delivery, and Sexual Health (10 activities) via Virtual Clinic Technology
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์