แสดงความคิดเห็น (Comment)

การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบ Internet of Things (IoT)

  • ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบ Internet of Things (IoT)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Design of Falling Detection Smart Monitoring System for Elderly using Internet of Things (IoT)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร