แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลกระทบของลักษณะไม่ใช่นิวโทเนียนของเลือดในการนำส่งอนุภาคนาโนแม่เหล็กในหลอดเลือดหลายสาขา

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของลักษณะไม่ใช่นิวโทเนียนของเลือดในการนำส่งอนุภาคนาโนแม่เหล็กในหลอดเลือดหลายสาขา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of non-Newtonian characteristics of blood on magnetic nanoparticles delivery in a bifurcation vessel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร เกศวลี ยงรัมย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร