แสดงความคิดเห็น (Comment)

วิธีการฟอร์เวิร์ดแบคเวิร์ดเพนนัลตี้สำหรับการแก้ปัญหาอินคลูชันแบบทางเดียว

  • ชื่อผลงานวิจัย : วิธีการฟอร์เวิร์ดแบคเวิร์ดเพนนัลตี้สำหรับการแก้ปัญหาอินคลูชันแบบทางเดียว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A new forward-backward penalty scheme for solving monotone Inclusion problems
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร