แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Evaluation of efficacy in treatment of psoriasis of cannabis extract cream
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เนติ วระนุช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร