แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจ

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The formulation development project and production of anti-microbial hand cream products containing Andrographis paniculata extract
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เนติ วระนุช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร