แสดงความคิดเห็น (Comment)

แบบจำลองการประมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ CO2 หลังจากปิดไดรฟ์ - Thrus

  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองการประมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ CO2 หลังจากปิดไดรฟ์ - Thrus
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Model for Estimating Hydrocarbon and CO2 Emission Reductions after Closing Drive-Thrus
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา