แสดงความคิดเห็น (Comment)

Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles

  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ