แสดงความคิดเห็น (Comment)

Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption

  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ