แสดงความคิดเห็น (Comment)

Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers

  • ชื่อผลงานวิจัย : Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ