แสดงความคิดเห็น (Comment)

Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel

  • ชื่อผลงานวิจัย : Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ