แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการผลิตเป็นข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก

  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการผลิตเป็นข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Economic value added of local rice (Oryza sativa Linn.) of Surin province by germinated brown rice and germinated brown rice drink
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ภัทราภรณ์ แก้วกูล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์