แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Action Research for Pattern Development of Restoration and Conservation in Fisheries Resource: a Case Study of Scylla spp. at Klung District, Chanthaburi Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี